Klienci indywidualni
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Aleksandra Paściak

ul. Plebiscytowa 3/3

45-359 Opole

woj. opolskie

tel.    77 40 33 507

tel. kom. 504 734 620

email:

więcej»


Akceptujemy płatności kartami VISA, MasterCard, Maestro, REVO

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Adwokat Aleksandra Paściak świadczy pomoc prawną skierowaną do klientów indywidualnych oferując obsługę skoncentrowaną na spersonalizowanych potrzebach klienta, odpowiadającą właściwościom sytuacji w jakiej znalazł się klient zarówno kompleksowo na wszystkich płaszczyznach prawa jak i realizując jednorazowy wymóg casusu.

Czynności adwokackie mogą dotyczyć pomocy prawnej m.in. w sprawach:

 • z zakresu prawa cywilnego
  • rodzinnych (ustalenie kontaktów z dziećmi (rodziców, rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem), alimenty (dla dzieci, wnuków, prawnuków, rodziców, dziadków, pradziadków, osób związanych stosunkiem przysposobienia także po rozwiązaniu przysposobienia, ojczyma/macochy, pasierba/pasierbica, matki dziecka względem ojca dziecka, który nie jest jej mężem), władza rodzicielska - ograniczenie, zawieszenie, pozbawianie, o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, o przysposobienie, o rozwiązanie przysposobienia, z zakresu opieki lub kurateli, zmiany nazwiska, eksmisję, opróżnienie lokalu, z zakresu stanu cywilnego)
  • małżeńskich (o rozwód i o separację, o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami, o podział małżeńskiego majątku dorobkowego, o alimenty dla małżonka po unieważnieniu małżeństwa, rozwodzie, separacji, w czasie związku małżeńskiego, zmiany nazwiska, eksmisję, opróżnienie lokalu, z zakresu stanu cywilnego)
  • spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku z mocy ustawy lub na podstawie testamentu, w tym testamentów szczególnych, np. ustnego, o zachowek, dotyczące zapisu i polecenia, dział spadku, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, przyjęcie/odrzucenie spadku również przez osoby małoletnie, zarząd spadku nieobjętego, i in.)
  • kredytowych (wysokości rat odsetkowych, wskaźników WIBOR, stóp procentowych, stóp bazowych i inne)
  • notarialnych (pomoc przy zawieraniu aktu notarialnego, pomoc przy sporządzaniu treści aktu notarialnego, obecność adwokata przy zawieraniu aktu u notariusza, analiza i opiniowanie zawartych aktów notarialnych  i inne)
  • prawa rzeczowego (np. wieczystoksięgowych, o stwierdzenie zasiedzenia, zarząd współwłasnością, zniesienie współwłasności, o prawo własności, o wykonywanie prawa własności w tym dot. immisji, o ustanowienie drogi koniecznej, służebności i in.)
  • dotyczących wykonania i niewykonania umów, kompensacji, odnowienia zobowiązań, także w razie wielości dłużników/wierzycieli, solidarności zobowiązań (wszystkich kodeksowych, w tym sprzedaży-rękojmia, gwarancja itp., o dzieło, leasingu, pożyczki, zlecenia, agencyjnej, ubezpieczenia, np. polis posagowych, spółki cywilnej, darowizny, przekazania nieruchomości, renty, dożywocia, ugody i in, jak również pozakodeksowych, nienazwanych, mieszanych, reprezentacja jest także w e-trybach w e-sądzie, trybach elektronicznym, upominawczym, nakazowym, uproszczonym, transgranicznym, drobnych roszczeń, europejskim, itp. - nakazy, zarzuty, sprzeciwy)
  • zabezpieczania umów: weksle, kary umowne, przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipoteki, zastawy, BTE bankowe tytuły egzekucyjne, odsetki, prawo zatrzymania, DPE dobrowolne poddanie egzekucji, itp.
  • bankowych: (rachunku bankowego, konta, dostępu do środków na wypadek śmierci, kart, włamań na konto, telefoniczno-internetowego dostępu do produktów bankowych, ubezpieczeń środków i inne)
  • lokalowe (o eksmisję, opróżnienie lokalu, zapłatę czynszu itp.)
  • z zakresu czynów niedozwolonych, jak np. wypadki (odszkodowania, zadośćuczynienia, renta, także osób pośrednio poszkodowanych np. wskutek śmierci osoby bliskiej, roszczenia zapobiegawcze, regresowe, wyrównawcze, szkody prenatalne)
  • dóbr osobistych (żądanie zaniechania i usunięcia skutków naruszenia, przeprosin w mediach, zadośćuczynienia, odszkodowania)
  • osobowych (np. o ubezwłasnowolnienie)
  • prawa prasowego (odszkodowania, zadośćuczynienia, przeprosiny w prasie)
  • prawa autorskiego
  • sprawy depozytowe
  • postępowanie rejestrowe
  • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (zabezpieczenie i egzekucja wszystkich roszczeń i świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, powództwa przeciwegzekucyjne)
  • inne (powództwa wzajemne, potrącenia, ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa)
 • prawa pracy (np. o uznanie wypowiedzenia zmieniającego za bezskuteczne, o odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę (za niezgodne z prawem wypowiedzenie), o stwierdzenie niezgodności z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz o odszkodowanie, o świadectwo pracy, o ekwiwalent za urlop, odszkodowanie za błędne świadectwo pracy)
 • ubezpieczeń społecznych (np. z wniosku o emeryturę lub rentę, z odwołania na decyzję emerytalną lub rentową: ustalenie prawa, waloryzacja emerytury, podwyższanie emerytury, wojskowa emerytura, wcześniejsza emerytura, emerytura dla zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, renta, renta socjalna)
 • karnych - obejmuje obronę podejrzanych i oskarżonych jak również reprezentację pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych (subsydiarnych i ubocznych), oskarżycieli prywatnych, powodów cywilnych oraz innych osób niebędących stroną postępowania karnego za każdym razem gdy wymagają tego ich interesy w toczącym się postępowaniu z zarzutów obejmujących sprawstwo, podżeganie, pomocnictwo, usiłowanie, dokonanie, pomoc w zawiadamianiu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
  • przeciwko życiu i zdrowiu (np. zbrodni zabójstwa, i in: nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, inne naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia - średni, lekki uszczerbek na zdrowiu, udział w bójce lub pobiciu, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nieudzielenie pomocy)
  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślne spowodowanie wypadku komunikacyjnego)
  • przeciwko środowisku (np. zanieczyszczenie lub skażenie środowiska, nieodpowiednie postępowanie z substancjami zagrażającymi osobom i środowisku)
  • przeciwko wolności (np. pozbawienie wolności, groźba bezprawna, wymuszenie zwrotu wierzytelności)
  • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (np. gwałt, wymuszenie współżycia, stręczycielstwo, sutenerstwo)
  • przeciwko rodzinie i opiece (np. znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad najbliższym, rozpijanie małoletniego, niealimentacja, uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli opiekuna)
  • przeciwko czci i nietykalności cielesnej (np. pomówienie, zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej)
  • przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (np. naruszenie praw pracowniczych, naruszenie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych)
  • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (np. znieważenie/naruszenie nietykalności cielesnej/czynna napaść na funkcjonariusza publicznego, łapownictwo bierne, łapownictwo czynne, płatna protekcja)
  • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (np. fałszywe zeznania, opinia, tłumaczenie lub oświadczenie, fałszywe oskarżenie innej osoby o popełnienie czynu zabronionego, fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, utrudnianie postępowania karnego, niewykonywanie orzeczonych środków karnych, znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności)
  • przeciwko porządkowi publicznemu (np. handel ludźmi, przestępczość zorganizowana)
  • przeciwko wiarygodności dokumentów (np. podrobienie/przerobienie dokumentu, poświadczenie nieprawdy, posługiwanie się dokumentem potwierdzającym nieprawdę, zniszczenie, uszkodzenie ukrywanie lub usunięcie dokumentu)
  • przeciwko mieniu (np. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, oszustwo)
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu (np. oszustwo kredytowe, udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenie wierzyciela przez zagrożonego niewypłacalnością dłużnika)
  • karnych skarbowych
 • wykroczeń (np. pracowniczych, drogowych, przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, przeciwko mieniu)
 • prawo karne wykonawcze (np. odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (tzw. SDE, "bransoletka"), odroczenie wykonania kary, przerwy w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zawieszenie wykonania kary, wstrzymanie wykonania wyroku,  zmiana formy wykonywania kary, prośby o wnioski kuratorskie, wnioski, odwołania, zażalenia)
 • etapy postępowania karnego: z interwencji policji, zatrzymania, aresztowania, czynności sprawdzające, postępowanie przygotowawcze, dochodzenie, śledztwo, kontrola aktu oskarżenia, posiedzenia przed rozpoczęciem rozprawy głównej, postępowanie przed sądami wszystkich instancji rozprawy i posiedzenia, czynności poza rozprawą przed sędzią wyznaczonym lub sądem wezwanym, eksperymenty, oględziny miejsca, osoby lub rzeczy, postępowanie wykonawcze np. co do przerw w karze, "bransoletek" Systemu Dozoru Elektronicznego SDE, odroczenia wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zawieszenie kary, zamiana formy wykonywania kary, postępowanie egzekucyjne np. grzywien, innych środków pieniężnych, roszczeń cywilnych.
 • podatkowych (np. dotyczących spadków i darowizn, alimentów, podatku dochodowego PIT, VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, z różnych odwołań i skarg od decyzji, w tym określającej zobowiązanie w podatku)
 • administracyjnych (np. z odwołania/skargi od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia; od decyzji ustalającej warunki zabudowy i zmiany zagospodarowania terenu)
 • dotyczące firmy

Wysokość opłat za czynności adwokackie ustalana jest każdorazowo przy przyjmowaniu zlecenia, uwzględniając indywidualny charakter sprawy, a to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Opłaty należy wnosić z góry, po doliczeniu podatku VAT.