Klienci indywidualni
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Aleksandra Paściak

ul. Plebiscytowa 3/3

45-359 Opole

woj. opolskie

tel.    77 40 33 507

faks   77 70 70 988

tel. kom. 504 734 620

email:

więcej»


Akceptujemy płatności kartami VISA, MasterCard, Maestro, REVO

Adwokat Aleksandra Paściak świadczy pomoc prawną skierowaną do klientów indywidualnych oferując obsługę skoncentrowaną na spersonalizowanych potrzebach klienta, odpowiadającą właściwościom sytuacji w jakiej znalazł się klient zarówno kompleksowo na wszystkich płaszczyznach prawa jak i realizując jednorazowy wymóg casusu.

Czynności adwokackie mogą dotyczyć pomocy prawnej m.in. w sprawach:

 • z zakresu prawa cywilnego
  • rodzinnych (ustalenie kontaktów z dziećmi (rodziców, rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem), alimenty (dla dzieci, wnuków, prawnuków, rodziców, dziadków, pradziadków, osób związanych stosunkiem przysposobienia także po rozwiązaniu przysposobienia, ojczyma/macochy, pasierba/pasierbica, matki dziecka względem ojca dziecka, który nie jest jej mężem), władza rodzicielska - ograniczenie, zawieszenie, pozbawianie, o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, o przysposobienie, o rozwiązanie przysposobienia, z zakresu opieki lub kurateli, zmiany nazwiska, eksmisję, opróżnienie lokalu, z zakresu stanu cywilnego)
  • małżeńskich (o rozwód i o separację, o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami, o podział małżeńskiego majątku dorobkowego, o alimenty dla małżonka po unieważnieniu małżeństwa, rozwodzie, separacji, w czasie związku małżeńskiego, zmiany nazwiska, eksmisję, opróżnienie lokalu, z zakresu stanu cywilnego)
  • spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku z mocy ustawy lub na podstawie testamentu, w tym testamentów szczególnych, np. ustnego, o zachowek, dotyczące zapisu i polecenia, dział spadku, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, przyjęcie/odrzucenie spadku również przez osoby małoletnie, zarząd spadku nieobjętego, i in.)
  • prawa rzeczowego (np. wieczystoksięgowych, o stwierdzenie zasiedzenia, zarząd współwłasnością, zniesienie współwłasności, o prawo własności, o wykonywanie prawa własności w tym dot. immisji, o ustanowienie drogi koniecznej, służebności i in.)
  • dotyczących wykonania i niewykonania umów, kompensacji, odnowienia zobowiązań, także w razie wielości dłużników/wierzycieli, solidarności zobowiązań (wszystkich kodeksowych, w tym sprzedaży-rękojmia, gwarancja itp., o dzieło, leasingu, pożyczki, zlecenia, agencyjnej, ubezpieczenia, np. polis posagowych, spółki cywilnej, darowizny, przekazania nieruchomości, renty, dożywocia, ugody i in, jak również pozakodeksowych, nienazwanych, mieszanych, reprezentacja jest także w e-trybach w e-sądzie, trybach elektronicznym, upominawczym, nakazowym, uproszczonym, transgranicznym, drobnych roszczeń, europejskim, itp. - nakazy, zarzuty, sprzeciwy)
  • lokalowe (o eksmisję, opróżnienie lokalu, zapłatę czynszu itp.)
  • z zakresu czynów niedozwolonych, jak np. wypadki (odszkodowania, zadośćuczynienia, renta, także osób pośrednio poszkodowanych np. wskutek śmierci osoby bliskiej, roszczenia zapobiegawcze, regresowe, wyrównawcze, szkody prenatalne)
  • dóbr osobistych (żądanie zaniechania i usunięcia skutków naruszenia, przeprosin w mediach, zadośćuczynienia, odszkodowania)
  • osobowych (np. o ubezwłasnowolnienie)
  • prawa prasowego (odszkodowania, zadośćuczynienia, przeprosiny w prasie)
  • prawa autorskiego
  • sprawy depozytowe
  • postępowanie rejestrowe
  • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (zabezpieczenie i egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, egzekucja świadczeń alimentacyjnych, powództwa przeciwegzekucyjne)
  • inne (powództwa wzajemne, potrącenia, ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa)
 • prawa pracy (np. o uznanie wypowiedzenia zmieniającego za bezskuteczne, o odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę (za niezgodne z prawem wypowiedzenie), o stwierdzenie niezgodności z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz o odszkodowanie, o świadectwo pracy, o ekwiwalent za urlop, odszkodowanie za błędne świadectwo pracy)
 • ubezpieczeń społecznych (np. z odwołania na decyzję emerytalną której przedmiotem jest waloryzacja emerytury, podwyższanie emerytury, wojskowa emerytura, wcześniejsza emerytura, emerytura dla zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze).
 • karnych - obejmuje obronę podejrzanych i oskarżonych jak również reprezentację pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych (subsydiarnych i ubocznych), oskarżycieli prywatnych, powodów cywilnych oraz innych osób niebędących stroną postępowania karnego za każdym razem gdy wymagają tego ich interesy w toczącym się postępowaniu z zarzutów obejmujących sprawstwo, podżeganie, pomocnictwo, usiłowanie, dokonanie.
  • przeciwko życiu i zdrowiu (np. zbrodni zabójstwa, i in: nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, inne naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia - średni, lekki uszczerbek na zdrowiu, udział w bójce lub pobiciu, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nieudzielenie pomocy)
  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślne spowodowanie wypadku komunikacyjnego)
  • przeciwko środowisku (np. zanieczyszczenie lub skażenie środowiska, nieodpowiednie postępowanie z substancjami zagrażającymi osobom i środowisku)
  • przeciwko wolności (np. pozbawienie wolności, groźba bezprawna, wymuszenie zwrotu wierzytelności)
  • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (np. gwałt, wymuszenie współżycia, stręczycielstwo, sutenerstwo)
  • przeciwko rodzinie i opiece (np. znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad najbliższym, rozpijanie małoletniego, niealimentacja, uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli opiekuna)
  • przeciwko czci i nietykalności cielesnej (np. pomówienie, zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej)
  • przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (np. naruszenie praw pracowniczych, naruszenie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych)
  • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (np. znieważenie/naruszenie nietykalności cielesnej/czynna napaść na funkcjonariusza publicznego, łapownictwo bierne, łapownictwo czynne, płatna protekcja)
  • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (np. fałszywe zeznania, opinia, tłumaczenie lub oświadczenie, fałszywe oskarżenie innej osoby o popełnienie czynu zabronionego, fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, utrudnianie postępowania karnego, niewykonywanie orzeczonych środków karnych, znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności)
  • przeciwko porządkowi publicznemu (np. handel ludźmi, przestępczość zorganizowana)
  • przeciwko wiarygodności dokumentów (np. podrobienie/przerobienie dokumentu, poświadczenie nieprawdy, posługiwanie się dokumentem potwierdzającym nieprawdę, zniszczenie, uszkodzenie ukrywanie lub usunięcie dokumentu)
  • przeciwko mieniu (np. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, oszustwo)
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu (np. oszustwo kredytowe, udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenie wierzyciela przez zagrożonego niewypłacalnością dłużnika)
  • karnych skarbowych
 • wykroczeń (np. pracowniczych, drogowych, przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, przeciwko mieniu)
 • podatkowych (np. z odwołania/skargi od decyzji określającej zobowiązanie w podatku)
 • administracyjnych (np. z odwołania/skargi od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia; od decyzji ustalającej warunki zabudowy i zmiany zagospodarowania terenu)

Wysokość opłat za czynności adwokackie ustalana jest każdorazowo przy przyjmowaniu zlecenia, uwzględniając indywidualny charakter sprawy, a to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Opłaty należy wnosić z góry, po doliczeniu podatku VAT.